Notice Boardތާރީޚު: 20 ޖެނުއަރީ 2016
ދަރިވަރުންނާއިބެލެނިވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް

2015 ވަނަ އަހަރުގެ  IGCSE/SSC ނަތީޖާ ދޫކުރުމާއި ބެހޭ!

 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖީސީއީ އޯލެވެލެ ގެ ސްޓޭޓްމެންޓް އޮފް ރިސަލްޓް 20 ޖެނުއަރީ 2016 ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:00 އިން 14:00 އަށް ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ ނަތީޖާ އާއި ޙަވާލު ވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑް ގެންނެވުން އެދެމެވެ. ސްޓޭޓްމެންޓް އޮފް ރިސަލްޓް ގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާ ނަމަ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސުކޫލަށް ހުށަހެޅުުން އެދެން.       ޝުކުރިއްޔާ!   
                                      
                                     ސުކޫލް އޮފީސްThis Uniform is Nadellaaschool
LKG / UKG student uniform dress code
and black shoes.